ពត៌មាន

បទពិសោធន៍ជ្រើស turf សិប្បនិម្មិត

ក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនេះរយៈពេល 3 ឆ្នាំដែលជាការរីកចំរើនស្មៅសិប្បនិម្មិតខ្នាតតូចនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសវៀតណាម។ ដោយ សារតែការអភិវឌ្ឍទីផ្សារយ៉ាងឆាប់រហ័សនាំទៅរកការយល់ដឹង,

đọc tiếp...