គម្រោងជាធម្មតា

khuong-dinh-4-8-1

BiPBelakesµAsib,nimµitdMeNIrkarsagsg; 1 Føa)al;Tat;esµAsib,nimµiEdlmandMbUl)aMg GaRs½ydæan³ eKOgha – fajsYn – raCFanIhaNUy..

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
h1-4-7-1

BiPBelakesµAsib,nimµitlatRtdagkardMeNIrkarsagsg; 1 Føa)al;Tat;edayesµAsib,nimµit. GaRs½ydæan³ salamhaviTüal½ynavacr – TIRkughaypg;.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
vinacomin-4-5-1

BiPBelakesµAsib,nimµitkardMeNIrkarsMercnigRbKl;Føa)al;Tat;[m©as;vinieyak vINaxUmIn – kVagnij CaRbePTFøatambTdæanEdlman 7 nak;.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
lamasia-4-4-8

BiPBelakesµAsib,nimµitkardMeNIrkarsMercPaKsMeNrTaMgGs;rbs;Føa)al;TatedayesµAsib,nimµitenALam:asI – pamh‘Ug – namRtUgeyn.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
le-duc-tho-4-3-4

BiPBelakesµAsib,nimµitlatRtdagkardMeNIrkarsagsg; 6 Føa)al;Tat;esµAsib,nimµit tambTdæanCabIpáay.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
phap-van-4-1-6

BiPBelakesµAsib,nimµitlatRtdagkardMeNIrkarsagsg; 2 Føa)al;Tat;esµAsib,nimµit. GaRs½ydæan³ burIfµI pabev½n – x½NðhVag;m:ay – raCFanIhaNUy.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết

BiPBelakesµAsib,nimµitlatRtdagkardMeNIrkarsagsg;mNÐlkIiLa mIDij; – tWuelom – raCFanI haNUy.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
sanconhantao-3-6-10

BiPBelakesµAsib,nimµitdMeNIrkarsagsg;Føa)al;Tat;edayesµAsib,nimµit.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết