គម្រោងជាធម្មតា

sanconhantao-3-6-1

BiPBelakesµAsib,nimµitdMeNIrkarsagsg;Føa)al;Tat; enATIRkugdahñ½g.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
keangnam-6-7-8

BiPBelakesµAsib,nimµitpÁt;pÁg;nigdak;taMgesµAsib,nimµitFøasYn FøahÁúlhV_ GaKar Keangnam GaRs½ydæan³ pamh‘Ug – ekAehÁóy – raCFanIhaNUy.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
uniden-6-6-8

BiPBelakesµAsib,nimµitdMeNIrkarsagsg;Føa)al;Tat;EdlCaRbePTFøaelgman 11 nak;. GaRs½ydæan³ eragcRkGUnIEDn – Cb:un mNÐl]sSahkmµtineRtOg extþhayeyOg.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
6-5-4

BiPBelakesµAsib,nimµitdMeNIrkarsagsg;Føa)al;TatesµAsib,nimµitenAmNÐlkIiLax½NÐ hVan;eKom – raCFanIhaNUy.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
6-4-3

នៅ 28-9, Nghia តើសួនខោនធីគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិ, Cau Giay មុខស្រុក Fatherland ប្រារព្ធធ្វើពិធីកាត់ខ្សែបូជាតំបន់លេងសម្រាប់កុមារ។ ឧបករណ៍សម្ភារៈលេងទាំងអស់សំរាប់កុមារដែលមាននៅទីនេះត្រូវបានដំឡើងនៅលើវាលស្មៅបៃតងសិប្បនិម្មិត។

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
6-3-2

thegioiconhantao.com.vn sMerckardMeNIrkarsagsg;Føa)al;Tat;RbePTFøaman 7 nak; enAsaydUg; – Lgebon.

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
6-2-3

BiPBelakesµAsib,nimµitdMeNIrkarsagsg;Føa)al;Tat;enAviTüasßanbec©seTseyaFa

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết
6-1-7

bYnFøa)al;Tat;edayesµAsib,nimµitenApøÚv Khuất Duy Tiến

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Chất lượng: Chưa đánh giá

Chi tiết